دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

14ام مـرداد 1398

دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

امـشـب بـرای شـمـا کـاربـران نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98 را بـا بـهـتـریـن کـیـفـیـت آمـاده کـرده ایـم

Download New Nohe By : Seyed Majid Banifatemeh – Moharram 98 With Direct Links In MusichayIrani

مـداحی هـای جدیـد 98 بـه زودی بـه صـورت کـامـل قـرار گرفـت

Capture 12 دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

بـرای دانـلـود روی اسـم نـوحه کـلـیـک کـنـیـد…

مـداحی شـب شـام غریـبـان مـحرم 97

قـطعه 1 » تـفـسـیـر عشـق { روضـه }

قـطعه 2 » روضـه امـام حسـیـن علـیـه الـسـلـام  { روضـه }

قـطعه 3 » یـه روز یـه بـاغبـون بـود { روضـه }

قـطعه 4 » یـارا دلـبـر و دلـدارا { روضـه }

قـطعه 5 » اب الـمـظلـوم  { زمـیـنـه }

قـطعه 6 » کـاش قـدر نـوکـریـمـو مـی دونـسـتـم { زمـیـنـه }

قـطعه 7 » علـی نـوحوا علـی سـبـط الـنـبـی  { زمـیـنـه }

قـطعه 8 » غیـر عشـق تـو مـیـخوام { زمـیـنـه }

قـطعه 9 » تـو روزگاری کـه کـسـی بـرام نـداره حوصـلـه { شـور }

قـطعه 10» تـو کـه غیـر صـلـاح و خیـر مـن { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

مـداحی شـب عاشـورا مـحرم 97

قـطعه 1 : شـب عاشـوراسـت امـشـب { روضـه }

قـطعه 2 : حسـیـن جان حرف رفـتـن نـزن { روضـه }

قـطعه 3 : یـارا دلـبـر و دلـدارا { زمـیـنـه }

قـطعه 4 : ایـنـجا عالـم عشـقـه { زمـیـنـه }

قـطعه 5 : مـن کـه دلـم نـمـیـاد { زمـیـنـه }

قـطعه 6 : الـا نـوحوا علـی سـبـط الـنـبـی { زمـیـنـه }

قـطعه 7 : امـشـب شـهـادت نـامـه عشـاق امـضـا مـی شـود { واحد }

قـطعه 8 : بـی قـرارم و فـقـط مـیـخوام بـرم حرم { واحد }

قـطعه 9 : بـه خاک شـهـیـدان راه تـو { شـور }

قـطعه 10 : حسـیـن واای { شـور }

قـطعه 11 : تـو کـه غیـر صـلـاح و خیـر مـن تـو کـلـامـت نـیـسـت { شـور }

قـطعه 12 : نـوکـر خوبـی نـبـودمـم { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

مـداحی شـب تـاسـوعا مـحرم 97

قـطعه 1 » خورشـیـد خجل ز مـاه رویـت { روضـه }

قـطعه 2 » تـو رؤیـاش سـکـیـنـه مـی بـیـنـه { روضـه }

قـطعه 3 » لـبـم مـهـمـون دریـاتـه { روضـه }

قـطعه 4 » یـارا دلـبـر و دلـدار { زمـیـنـه }

قـطعه 5 » جان و روح دلـهـایـی تـو { زمـیـنـه }

قـطعه 6 » روی خاک صـحرا مـشـک { زمـیـنـه }

قـطعه 7 » عمـو عبـاس { زمـیـنـه }

قـطعه 8 » ای سـاقـی لـب تـشـنـگان { واحد }

قـطعه 9 » دسـت تـو کـربـلـای دسـت تـو { واحد }

قـطعه 10 » بـیـقـرارم { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

مـداحی شـب هـشـتـم مـحرم 97

قـطعه 1 » روضـه حضـرت علـی اکـبـر { روضـه }

قـطعه 2  » صـدای اکـبـره عبـاس { روضـه }

قـطعه 3 »  یـارا دلـبـر و دلـدارا { زمـیـنـه }

رقـطعه 4 » دل بـی تـاب اومـده { زمـیـنـه }

قـطعه 5 »  افـتـاده بـه خاک { زمـیـنـه }

قـطعه 6 » قـصـد کـرده اسـت, تـمـام جگرم را بـبـرد { واحد }

قـطعه 7 » سـرم خاک کـف پای, حسـیـن اسـت { واحد }

قـطعه 8 » بـه خاک شـهـیـدان راه تـو { شـور }

قـطعه 9 » غیـر عشـق تـو مـیـخوام { شـور }

قـطعه 10 » رفـیـقـم از قـدیـمـه حسـیـن { شـور }ر

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

مـداحی شـب هـفـتـم مـحرم 97

قـطعه 1 » کـشـتـی شـکـسـت خورده { روضـه }

قـطعه 2 » لـالـایـی بـهـارم { روضـه }

قـطعه 3 » یـارا دلـبـر و دلـدارا { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » اون بـالـا بـالـاهـایـی { زمـیـنـه }

قـطعه 5 » آفـریـده انـد تـو را { شـعر خوانـی }

قـطعه 6 »  بـه کـف چـون جان گرفـتـم { واحد }

قـطعه 7 » آرزوی پر زدن { واحد }

قـطعه 8  » بـه خاک شـهـیـدان راه تـو { شـور }

قـطعه 9 » طفـل ربـاب نـخورده آب { شـور }

قـطعه 10 »  لـالـا لـالـا گل پونـه { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

مـداحی شـب شـشـم مـحرم 97

قـطعه 1 » در آیـنـه دلـی سـت { روضـه }

قـطعه 2 » مـن بـرایـت پدرم { روضـه }

قـطعه 3 » یـارا دلـبـر و دلـدارا { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » تـو عقـیـق یـمـن هـسـتـی { زمـیـنـه }

قـطعه 5 » مـاه بـلـنـدم { زمـیـنـه }

قـطعه 6 » بـاز یـل آمـده اسـت { واحد }

قـطعه 7 » آرزوی پر زدن { واحد }

قـطعه 8 » بـه خاک شـهـیـدان راه تـو { نـوحه }

قـطعه 9 » غیـر عشـق تـو مـیـخوام هـر عشـقـی رو { شـور }

قـطعه 10 » اولـیـن بـار مـگه یـادم مـیـره { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

مـداحی شـب پنـجم مـحرم 97

قـطعه 1 » چـشـم بـه راهـی خیـلـی سـختـه { روضـه }

قـطعه 2 » مـلـائکـه { روضـه }

قـطعه 3 » یـارا دلـبـر و دلـدارا { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » روزی هـمـه عشـقـه { زمـیـنـه }

قـطعه 5 » عمـه تـو هـم بـیـا و بـبـیـن { زمـیـنـه }

قـطعه 6 » یـا حسـیـن نـفـس مـیـکـشـم { زمـیـنـه }

قـطعه 7 » بـر عمـو لـبـیـک گفـت { واحد }

قـطعه 8 » آرزوی پر زدن { واحد }

قـطعه 9 » بـر مـشـام جان زدم { واحد }

قـطعه 10 » غیـر عشـق تـو مـیـخوام { شـور }

قـطعه 11 » اولـیـن بـار مـگه یـادم مـیـره { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

مـداحی شـب چـهـارم مـحرم 97

قـطعه 1 » هـر کـه جان داد { مـنـاجات }

قـطعه 2 » روضـه حضـرت حر بـن ریـاحی

قـطعه 3 » گاه لـیـلـایـی و گهـی مـجنـون { روضـه }

قـطعه 4 » یـارا دلـبـر { زمـیـنـه }

قـطعه 5 » خالـی شـد خیـمـه گاهـت { زمـیـنـه }

قـطعه 6 »  روز عاشـورا { واحد }

قـطعه 7 »  روز اول کـامـدم دسـتـور { واحد }

قـطعه 8 » بـه خاک شـهـیـدان راه تـو { شـور }

قـطعه 9 » روضـه بـهـشـت { شـور }

قـطعه 10 » حسـیـن واای { شـور }

قـطعه 11 » اولـیـن بـار مـگه یـادم مـیـره { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

مـداحی شـب سـوم مـحرم 97

قـطعه 1 » گل بـهـشـت حسـیـنـم { روضـه }

قـطعه 2 » روضـه حضـرت رقـیـه

قـطعه 3 » قـاصـدک بـابـای , مـن گمـشـده { روضـه }

قـطعه 4 » یـارا دلـبـر و دلـدارا { زمـیـنـه }

قـطعه 5 » شـبـا کـه خوابـتـو , مـی بـیـنـم { زمـیـنـه }

قـطعه 6 » آتـش بـس کـه , کـرد خامـوشـم { واحد }

قـطعه 7 » فـدای درد , هـات تـمـوم دردام { واحد }

قـطعه 8 » یـا حسـیـن ثارالـلـه { واحد }

قـطعه 9 » بـه خاک , شـهـیـدان { تـک }

قـطعه 10 » روضـه بـهـشـت

قـطعه 11 » گفـتـم بـیـاد بـابـا , گفـتـنـد کـه رویـامـه { شـور }

قـطعه 12 » نـمـیـدونـم چـی , اومـد سـر چـشـمـام { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

مـداحی شـب دوم مـحرم 97

بـخش ۱ : وضـومـون شـده اشـک روضـه { روضـه }

بـخش ۲ : روضـه ورودیـه کـارون کـربـلـا { روضـه }

بـخش ۳ : یـارا دلـبـر و دلـدارا { زمـیـنـه }

بـخش ۴ : از دل صـحرا رسـیـده ایـن کـاروان { زمـیـنـه }

بـخش ۵ : کـاروانـی پر دلـهـای بـلـانـوش و بـلـا جوش { واحد }

بـخش ۶ : کـاروان از جنـس نـور { واحد }

بـخش ۷ : الـهـی بـحر قـربـانـی بـه درگاهـت { واحد }

بـخش ۸ : بـه خاک شـهـیـدان راه تـو { شـور }

بـخش ۹ : روضـه ی بـهـشـت عمـه { شـور }

بـخش ۱۰ : اولـیـن بـار مـگه یـادم مـیـره { شـور }

 

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 98

مـداحی شـب اول مـحرم 97

بـخش ۱ : دنـبـال تـو مـی گردم و تـو شـهـر { مـنـاجات }

بـخش ۲ : روضـه حضـرت مـسـلـم بـن عقـیـل

بـخش ۳ : پیـشـت نـبـاشـم دلـم آشـوبـه { زمـیـنـه }

بـخش ۴ : یـا حسـیـن نـفـس مـی کـشـم بـه شـوق غمـت { زمـیـنـه }

بـخش ۵ : بـنـویـسـیـد مـرا یـار ابـاعبـدالـلـه { واحد }

بـخش ۶ : فـدای تـو مـیـشـم فـقـط بـا یـک اشـاره { واحد }

بـخش ۷ : روضـه ی بـهـشـت عمـه روضـه ی تـو { شـور }

 

مـداحی شـب اول مـحرم 96

بـخش ۱ : از عرش از مـیـان حسـیـنـیـه ی خدا ( روضـه )

بـخش ۲ : بـسـم الـلـه الـرحمـن الـرحیـم ( نـوحه )

بـخش ۳ : اذون عشـق بـگو حی علـی الـبـکـا ( شـور )

 

مـداحی شـب دوم مـحرم 96

بـخش ۱ : روضـه ورودیـه کـاروان کـربـلـا ( روضـه )

بـخش ۲ : دوبـاره راهـی دریـایـی ایـم ( زمـیـنـه )

بـخش ۳ : بـه دل هـوای حرم ( شـور )

 

مـداحی شـب سـوم مـحرم 96

بـخش ۱ : هـم نـا نـدارم هـم بـس کـه دنـبـالـت دویـدم ( روضـه )

بـخش ۲ : صـورت یـک فـرشـتـه رو ( زمـیـنـه )

بـخش ۳ : بـه دل هـوای حرم بـه لـب نـوای حسـیـن ( شـور )

 

مـداحی شـب چـهـارم مـحرم 96

بـخش ۱ : دسـت مـا نـیـسـت گرفـتـار تـو هـسـتـیـم حسـیـن ( روضـه )

بـخش ۲ : آمـدم بـر آسـتـانـت سـر نـهـم ( واحد )

بـخش ۳ : چـشـم امـیـدم بـه کـرم اربـابـه ( شـور )

 

مـداحی شـب پنـجم مـحرم 96

بـخش ۱ : چـشـم خود را بـاز کـردم ابـتـدا گفـتـم حسـیـن ( روضـه )

بـخش ۲ : خوب شـد مـاه مـحرم را بـه مـن دادی ( واحد )

بـخش ۳ : پنـاه روزای بـی کـسـی ( شـور )

 

مـداحی شـب شـشـم مـحرم 96

بـخش ۱ : بـه جای جای دلـم جای پای تـوسـت ( روضـه )

بـخش ۲ : بـه سـال بـی مـحرم فـکـر کـردی ( زمـیـنـه )

بـخش ۳ : اومـده مـحرمـت شـبـای مـاتـمـت ( شـور )

 

مـداحی شـب هـفـتـم مـحرم 96

بـخش ۱ : گل نـبـودم ولـی گلـاب شـدم ( روضـه )

بـخش ۲ : ای کـه گرفـتـی بـه دوش ( واحد )

بـخش ۳ : عشـق مـن ایـن نـوکـریـمـه ( شـور )

 

مـداحی شـب هـشـتـم مـحرم 96

بـخش ۱ : بـال فـرشـتـه کـه خاک پای حسـیـن اسـت ( روضـه )

بـخش ۲ : قـامـت قـیـامـت آخر قـیـامـت مـی کـنـد ( واحد )

بـخش ۳ : پنـاه روزای بـی کـسـی ( شـور )

 

مـداحی شـب تـاسـوعا مـحرم 96

بـخش ۱ : هـمـیـشـه روی لـبـم ذکـر یـا ابـالـفـضـل اسـت ( روضـه )

بـخش ۲ : صـدای آه مـیـاد مـیـگه ابـالـفـضـل ( زمـیـنـه )

بـخش ۳ : پنـاه روزای بـی کـسـی ( شـور )

 

مـداحی شـب عاشـورا مـحرم 96

بـخش ۱ : روضـه حضـرت امـام حسـیـن علـیـه الـسـلـام ( روضـه )

بـخش ۲ : بـسـم الـلـه الـرحمـن الـرحیـم ( نـوحه )

بـخش ۳ : مـیـبـاره بـارون روی سـر مـجنـون ( واحد )

دانـلـود نـوحه هـای مـحمـود کـریـمـی

سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه مـحرم 97

 

پخش آنـلـایـن هـمـیـن مـوزیـک