دانـلـود نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 98

25ام شـهـریـور 1397

دانـلـود نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 98

در ایـن سـاعت سـایـت مـوزیـک هـای ایـرانـی نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 97 را بـرای شـمـا کـاربـران امـاده کـرده اسـت

مـداحی هـا و نـوحه هـای جدیـد 97 قـرار گرفـت

Download New Nohe By : Seyed Mehdi Mirdamad – Moharram 97 With Direct Links In MusichayIrani

misagheini 08090515 دانـلـود نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 98

مـداحی شـب عاشـورا مـحرم 97

قـطعه 1 : روضـه امـام حسـیـن علـیـه الـسـلـام

قـطعه 2 : بـزار یـه دل سـیـر بـبـیـنـمـت { زمـیـنـه }

قـطعه 3 : شـده شـور نـامـت شـعارم { نـوحه }

قـطعه 4 : مـسـافـر غریـب { واحد }

قـطعه 5 : ای کـه خنـده از تـو دوره { واحد }

قـطعه 6 : از گهـواره تـا گورم { شـور }

قـطعه 7 : یـا حسـیـن مـولـا حسـیـن { شـور }

قـطعه 8 : رکـاب آهـسـتـه آهـسـتـه تـرک خورد { دعا }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 98

مـداحی شـب تـاسـوعا مـحرم 97

قـطعه 1 » ای ز ثارالـلـهـت سـلـام بـیـا { روضـه }

قـطعه 2 » روضـه حضـرت عبـاس { روضـه }

قـطعه 3 » وای ابـالـفـضـل علـمـدارم { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » عزای تـو دار و نـدارم { نـوحه }

قـطعه 5 » آقـا ابـالـفـضـل { واحد }

قـطعه 6 » انـت کـفـیـل انـت مـعیـل { واحد }

قـطعه 7 » مـن غم و مـهـر حسـیـن { واحد }

قـطعه 8 » یـارا بـبـیـن { شـور }

قـطعه 9 » بـنـی قـتـلـوک و مـن الـمـاء مـنـعوک { دعا }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 98

مـداحی شـب هـشـتـم مـحرم 97

قـطعه 1 » روضـه حضـرت علـی اکـبـر

قـطعه 2 »  زنـده شـد دلـم بـه عشـق تـو { زمـیـنـه }

قـطعه 3 » چـی اومـد سـر حسـیـن { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » شـده شـور نـامـت شـعارم { نـوحه }

قـطعه 5 » بـابـا کـنـار تـو یـه دنـیـا دردم { واحد }

قـطعه 6 »  هـنـوز دل مـی بـرد { واحد }

قـطعه 7 » در راه علـی { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 98

مـداحی شـب هـفـتـم مـحرم 97

قـطعه 1 » روضـه طفـلـان حضـرت علـی اصـغر

قـطعه 2 » زنـده شـده دلـم { زمـیـنـه }

قـطعه 3 » لـالـا لـالـا پسـر دریـا { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » بـابـا رو حلـال کـن { واحد }

قـطعه 5 » گوش تـا گوش جهـان { واحد }

قـطعه 6 » شـده شـور نـامـت شـعارم { نـوحه }

قـطعه 7 » بـه دلـم بـرات شـده { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 98

مـداحی شـب شـشـم مـحرم 97

قـطعه 1 » روضـه حضـرت قـاسـم بـن الـحسـن

قـطعه 2 » زنـده شـد دلـم { زمـیـنـه }

قـطعه 3 » بـه نـام خدا بـه نـام کـرم { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » نـوای امـیـری حسـیـن { نـوحه }

قـطعه 5 »  بـی زره یـاور مـن { واحد }

قـطعه 6 » ای کـه خنـده از تـو دوره { واحد }

قـطعه 7 » غریـب حسـیـن { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 98

مـداحی شـب پنـجم مـحرم 97

قـطعه 1 » روضـه حضـرت عبـدالـلـه بـن الـحسـن

قـطعه 2 »  زنـده شـد دلـم { زمـیـنـه }

قـطعه 3 » دسـت مـن بـه مـویـی بـنـده { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » شـده شـور نـامـت شـعارم { نـوحه }

قـطعه 5 » وقـتـی دیـدم افـتـادی { واحد }

قـطعه 6 » حسـیـن بـکـایـی علـیـک { واحد }

قـطعه 7 » از ازل فـاطمـه مـادرم بـوده { واحد }

قـطعه 8 » از گهـواره تـا گورم { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 98

مـداحی شـب چـهـارم مـحرم 97

قـطعه 1 »  تـو در عیـن غریـبـی , بـر تـمـام خلـق سـلـطانـی { روضـه }

قـطعه 2 » زنـده شـد دلـم { زمـیـنـه }

قـطعه 3 » سـلـام ای جان جهـان { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » عزیـز فـاطمـه حرم { واحد }

قـطعه 5 » بـر مـشـامـم مـیـرسـد لـحظه بـوی کـربـلـا { واحد }

قـطعه 6 »  شـده شـور نـامـت شـعارم { نـوحه }

قـطعه 7 » شـکـسـتـه بـاد دهـانـی { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 98

مـداحی شـب سـوم مـحرم 97

قـطعه 1 : روضـه حضـرت رقـیـه

قـطعه 2 : یـا شـهـیـد الـشـهـداء , یـا غریـب الـغربـا { روضـه }

قـطعه 3 : بـابـا بـابـا { زمـیـنـه }

قـطعه 4 : شـده شـور نـامـت شـعارم { نـوحه }

قـطعه 5 : در عالـم نـام , خدا بـمـانـد { واحد }

قـطعه 6 : کـلـبـه ی , تـاریـک مـن { واحد }

قـطعه 7 : تـربـتـت تـو , کـفـنـم بـوده { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 98

مـداحی شـب دوم مـحرم 97

بـخش ۱ : روضـه

بـخش ۲ : زنـده شـد دلـم بـه عشـق تـو کـشـتـه بـیـن دو نـهـر آب { زمـیـنـه }

بـخش ۳ : آسـمـون غبـاره , یـا تـاره چـشـمـام نـمـیـبـیـنـه { زمـیـنـه }

بـخش ۴ : غریـب مـادر یـا ثارالـلـه , شـده شـور نـامـت شـعارم عزای تـو دار و نـدارم { نـوحه }

بـخش ۵ : داداش دلـم مـیـون سـیـنـه, بـی قـراره ایـن سـرزمـیـن ایـنـقـدر چـرا دلـهـره داره { واحد }

بـخش ۶ : مـنـای وصـل خداونـد اکـبـر اسـت ,ایـنـجا ادب کـنـیـد کـه از کـعبـه بـرتـر اسـت ایـنـجا { واحد }

بـخش ۷ : غریـب حسـیـن, غریـب حسـیـن { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 98

مـداحی شـب اول مـحرم 97

بـخش ۱ : روضـه حضـرت مـسـلـم بـن عقـیـل

بـخش ۲ : زنـده شـدم دلـم بـه عشـق تـو { زمـیـنـه اول }

بـخش ۳ : پس از غمـت دم مـیـزنـم { زمـیـنـه }

بـخش ۴ : شـده شـور نـامـت شـعارم { نـوحه }

بـخش ۵ : بـازم از ابـرای چـشـام بـارون نـم نـم اومـده { واحد سـنـگیـن }

بـخش ۶ : حیـدر غمـت هـلـال مـحرم گریـسـتـه { واحد }

بـخش ۷ : تـربـتـت تـو کـفـنـم بـوده { شـور }

مـداحی شـب اول مـحرم 96

بـخش ۱ : شـانـه هـای زخمـیـش را هـیـچـکـس بـاور نـداشـت ( روضـه )

بـخش ۲ : بـاز بـه چـشـمـم افـق صـحنـه کـربـبـلـاس ( واحد )

بـخش ۳ : از تـو مـمـنـونـیـم بـه تـو مـدیـونـیـم ( شـور )

 

مـداحی شـب دوم مـحرم 96

بـخش ۱ : شـبـهـای بـی قـراری چـشـمـم سـحر نـشـد ( مـنـاجات )

بـخش ۲ : سـر حلـقـه ی اهـل ولـا خوش آمـدی ( واحد )

بـخش ۳ : هـرچـی بـیـشـتـر مـیـگم حسـیـن ( شـور )

 

مـداحی شـب سـوم مـحرم 96

بـخش ۱ : تـو وقـتـی اومـدی گفـتـم تـقـصـیـر دل مـن بـود ( روضـه )

خش ۲ : تـو خواب دشـمـن را آشـفـتـی ( نـوحه )

بـخش ۳ : مـسـکـیـن اومـده یـه اسـیـر اومـده ( شـور )

 

مـداحی شـب چـهـارم مـحرم 96

بـخش ۱ : دیـشـب صـدایـت مـیـزدم ای حر کـجایـی ( روضـه )

بـخش ۲ : یـا حسـیـن حر گنـه کـارت مـنـم ( واحد )

بـخش ۳ : هـر چـی بـیـشـتـر مـیـگم حسـیـن ( شـور )

 

مـداحی شـب پنـجم مـحرم 96

بـخش ۱ : چـقـدر شـلـوغه گودال ( روضـه )

بـخش ۲ : در فـراق کـربـلـا ( واحد عربـی )

بـخش ۳ : هـر چـی بـیـشـتـر مـیـگم حسـیـن ( شـور )

 

مـداحی شـب شـشـم مـحرم 96

بـخش ۱ : کـریـم کـسـیـه کـاری بـه جز کـرم نـداره ( مـنـاجات )

بـخش ۲ : ای حیـدر امـام حسـن ( روضـه )

بـخش ۳ : مـن هـواتـو دوسـت دارم ( شـور )

 

مـداحی شـب هـفـتـم مـحرم 96

بـخش ۱ : بـه ایـن غبـار نـگاهـی کـه آفـتـاب شـود ( مـنـاجات )

بـخش ۲ : لـالـا ای طفـل نـخورد شـیـرم ( زمـیـنـه )

بـخش ۳ : آقـا مـا رو مـیـخری ( شـور )

 

مـداحی شـب هـشـتـم مـحرم 96

بـخش ۱ : کـه هـسـتـی حسـیـنـی یـا کـه حیـدری ( روضـه )

بـخش ۲ : مـرا بـابـا صـدا زن اکـبـر مـن ( واحد )

بـخش ۳ : هـوای تـو تـو سـرم ( شـور )

 

مـداحی شـب تـاسـوعا مـحرم 96

بـخش ۱ : حضـرت عبـاس علـیـه الـسـلـام ( روضـه )

بـخش ۲ : بـا اشـک غمـت شـور بـه پا شـد ( واحد )

بـخش ۳ : دخیـلـک دخیـلـک دخیـلـک یـا ابـوفـاضـل ( شـور )

 

سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد مـحرم 97

پخش آنـلـایـن هـمـیـن مـوزیـک