دانـلـود نـوحه مـحمـود کـریـمـی مـحرم 98

14ام مـرداد 1398

دانـلـود نـوحه مـحمـود کـریـمـی مـحرم 98

هـم اکـنـون سـایـت مـوزیـک هـای ایـرانـی نـوحه حاج مـحمـود کـریـمـی مـحرم 98 را بـرای شـمـا کـاربـران امـاده کـرده اسـت

Download New Nohe By : Haj Mahmood Karimi – Moharram 98 With Direct Links In MusichayIrani

سـری جدیـد نـوحه هـای مـحرمـی مـحمـود کـریـمـی اضـافـه شـد….

پس از شـروع مـاه مـحرم 98 هـر شـب مـداحی هـای حاج مـحمـود کـریـمـی اضـافـه خواهـد شـد

Capture 11 دانـلـود نـوحه مـحمـود کـریـمـی مـحرم 98

بـزودی نـوحه و مـداحی هـای جدیـد 98 اضـافـه مـی‌شـود

بـرای دانـلـود هـر نـوحه روی اسـم نـوحه کـلـیـک کـنـیـد


مـداحی شـب اول مـحرم 97

بـخش ۱ : شـیـعتى مـهـمـا شـربـتـم { روضـه }

بـخش ۲ : سـلـام مـاه مـنـاجاتـیـان سـلـام هـلـال { روضـه }

بـخش ۳ : قـافـلـه ی عشـق در سـفـر تـاریـخ اسـت { زمـیـنـه }

بـخش ۴ : شـدی پاره پاره قـصـیـده غزل مـثنـوی چـارپاره { واحد }

بـخش ۵ : سـربـنـد سـرخ یـا حسـیـن شـهـیـد { تـک جدیـد }

بـخش ۶ : واسـم نـگاهـت نـفـسـه { شـور زیـبـا }

بـخش ۷ : بـه دسـت و پای دل مـوی تـو پیـچـیـد { شـور }


مـداحی شـب دوم مـحرم 97

قـطعه یـک : آسـمـان مـی‌تـپد

قـطعه 2 : بـه مـدیـنـه مـصـطفـی سـر بـز زنـد

قـطعه 3 : بـه دسـت و پای دل مـوی تـوئ پیـچـیـد

قـطعه 4 : یـا صـاحب

قـطعه 5 : سـاغرهـا

قـطعه 6 : مـنـاجات از زمـیـن کـربـلـا


مـداحی شـب سـوم مـحرم 97

قـطعه 1 : شـیـعتـی مَهْمـا { روضـه }

قـطعه 2 : نـخل نـشـسـتـه { روضـه }

قـطعه 3 : یـاران یـاران ایـن قـافـلـه { زمـیـنـه }

قـطعه 4 : بـه قـولـت عمـل کـنـه دوبـاره { زمـیـنـه }

قـطعه 5 : دسـتـای بـسـتـه { شـور }

قـطعه 6 : غم گرفـتـه سـر تـا پامـو { واحد }

قـطعه 7 : سـوختـه بـال و پر مـن { دودمـه }

قـطعه 8 : حجت داوری { شـور }


مـداحی شـب چـهـارم مـحرم 97

قـطعه 1 » شـیـعتى مـهـمـا شـربـتـم { روضـه }

قـطعه 2 » نـفـس تـو نـسـیـم , طوفـان اسـت { مـنـاجات }

قـطعه 3 » بـاز نـور نـور { روضـه }

قـطعه 4 » بـه لـشـکـر زدنـد { روضـه }

قـطعه 5 » نـیـک بـنـگر کـه زبـان رمـز { زمـیـنـه }

قـطعه 6 » گفـتى دنـیـا بى تـو زنـدونـه { زمـیـنـه }

قـطعه 7 » بـاز نـور نـور { شـور }

قـطعه 8 » حکـایـت دوسـت { شـور }

قـطعه 9 » اى شـده در عالـم زر یـار مـن { واحد }

قـطعه 10 » چـون گل, مـعطریـم مـهـتـاب { تـک }

قـطعه 11 » مـن کى ام حر ریـاحى { دودمـه }

قـطعه 12 » خواهـر شـاه کـربـلـا { شـور }

قـطعه 13 » حرف عشـقـه { شـور }


مـداحی شـب پنـجم مـحرم 97

قـطعه 1 » خامـوش شـد چـراغ شـب { روضـه }

قـطعه 2 »  بـبـیـنـم سـر بـبـرن دق مـی کـنـم { روضـه }

قـطعه 3 » مـن فـدای دلـبـرمـم { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » دیـگه واسـه چـی بـمـونـم { زمـیـنـه }

قـطعه 5 » بـیـن مـیـدان غرق اشـک و آهـم ای عمـو { واحد }

قـطعه 6 » دسـت مـن قـطع شـده { شـور }

قـطعه 7 » بـه دسـت و پای دل مـوی تـو پیـچـیـد { شـور }


مـداحی شـب شـشـم مـحرم 97

قـطعه 1 » حس حزنـی غریـب دارم مـن { روضـه }

قـطعه 2 » ای دل تـو چـه مـی کـنـی { زمـیـنـه }

قـطعه 3 »  بـه اذن تـو { زمـیـنـه }

قـطعه 4 »  گل فـاطمـه { واحد }

قـطعه 5 » در راه تـو شـهـادت اسـت { واحد }

قـطعه 6 » مـن حسـن را نـور عیـنـم { دودمـه }

قـطعه 7 » نـعم قـالـوا بـلـا نـعمـات اولـیـاء { شـور }

قـطعه 8 » تـو ایـن هـوای شـرجی از آب { شـور }


مـداحی شـب هـفـتـم مـحرم 97

قـطعه 1 » نـبـیـنـم کـه بـی قـراری { روضـه }

قـطعه 2 » ایـن کـه گلـوی بـچـم شـده { زمـیـنـه }

قـطعه 3 » نـازک دلـی آزادگان { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » ای جلـوه جلـی حسـیـن { زمـیـنـه }

قـطعه 5 » امـشـب دلـم را بـسـتـه ام { واحد }

قـطعه 6 » تـو مـهـر سـرخ طومـار حسـیـنـی { تـک }


مـداحی شـب هـشـتـم مـحرم 97

قـطعه 1 »  سـلـام مـن بـه علـی اکـبـر { روضـه }

قـطعه 2 » قـسـمـتـی از کـتـاب فـتـح خون

قـطعه 3 » کـشـتـه کـشـتـه هـاتـم مـرده مـرده هـاتـم { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » یـک طرف اکـبـر بـه مـیـدان مـیـرود { زمـیـنـه }

قـطعه 5 » ای علـی اکـبـر { واحد }

قـطعه 6 » ای علـی جان تـو رسـولـی { دودمـه }

قـطعه 7  »  چـه قـیـامـت چـه مـحشـری { جفـت }


مـداحی شـب تـاسـوعا مـحرم 97

قـطعه 1 : از سـوز سـیـنـه مـیـکـشـم { روضـه }

قـطعه 2 : از غصـه آب شـدم { زمـیـنـه }

قـطعه 3 : ای حرمـت قـبـلـه حاجات مـا { واحد }

قـطعه 4 : بـه خیـمـه قـحط آب اسـت { دودمـه }

قـطعه 5 :  دسـت مـن خورد بـه آبـی کـه نـصـیـب تـو نـشـد { دعا }


مـداحی شـب عاشـورا مـحرم 97

قـطعه 1 : روضـه امـام حسـیـن علـیـه الـسـلـام

قـطعه 2 : عالـم هـمـه در طواف عشـق اسـت { زمـیـنـه }

قـطعه 3 : تـبـر هـمـه شـاخه و بـرگ تـو چـیـده { زمـیـنـه }

قـطعه 4 : یـابـن ولـی الـلـه سـلـام علـیـک { زمـیـنـه }

قـطعه 5 : بـنـای عالـم روی عشـقـه { واحد }

قـطعه 6 : مـعنـی سـعادتـی { واحد }

قـطعه 7 : لـبـیـک یـا حسـیـن { ذکـر }

قـطعه 8 : بـرکـات ایـن زمـیـن زهـراسـت { شـور }


 

مـداحی شـب شـام غریـبـان مـحرم 97

قـطعه 1 » بـبـیـن دل زار زیـنـب { روضـه }

قـطعه 2 » شـیـعتـی مَهْمـا شَرِبـتٌم  { روضـه }

قـطعه 3 » مـن‌ کـجا در بـیـن‌ خون { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » واویـلـا علـی الـحرم { زمـیـنـه }

قـطعه 5 » ذکـر تـشـنـه حسـیـن

قـطعه 6 » شـاه‌ گفـتـا‌ کـربـلـا امـروز مـیـدان مـن اسـت { دودمـه }


مـداحی شـب اول مـحرم 96 ( حاج مـحمـود کـریـمـی )

بـخش ۱ : ای یـادگار حیـدر کـرار یـا حسـیـن ( روضـه )

بـخش ۲ : بـمـیـریـد بـمـیـریـد در ایـن عشـق ( زمـیـنـه )

بـخش ۳ : یـا سـیـدالـشـهـدا یـا ابـاالـاحرار ( زمـیـنـه )

بـخش ۴ : زلـالـیـه آرزوهـامـون بـه پا شـد بـاز ( واحد سـنـگیـن )

بـخش ۵ : قـسـم بـه اشـک دیـده فـاطمـه ( دودمـه )

بـخش ۶ : ای کـشـتـه فـتـاده بـه هـامـون ( شـور )

♪♪♫


مـداحی شـب دوم مـحرم 96 ( حاج مـحمـود کـریـمـی )

بـخش ۱ : آمـد ورودیـه بـارانـی اسـت حال و هـوای حسـیـنـه ( روضـه )

بـخش ۲ : کـوه و سـنـگ و دشـت ایـن صـحرا بـه چـشـمـم ( واحد )

بـخش ۳ : بـه مـژگان سـیـه کـردی هـزاران ( شـور )

♪♪♫


مـداحی شـب سـوم مـحرم 96( حاج مـحمـود کـریـمـی )

بـخش ۱ : کـیـسـتـم مـن در دریـای کـرامـت ثمـر نـخل امـامـت ( روضـه )

بـخش ۲ : بـگو کـجایـی آهـای آبـروی آبـرو کـجایـی ( واحد )

بـخش ۳ : مـنـم کـمـتـریـن بـنـده ی تـو ( شـور )

♪♪♫


مـداحی شـب چـهـارم مـحرم 96 ( حاج مـحمـود کـریـمـی )

بـخش ۱ : دو خورشـیـد جهـان آرا ( روضـه )

بـخش ۲ : زیـنـب و دختـر شـاه دیـنـم ( دودمـه )

بـخش ۳ : تـا مـهـر تـو دل مـنـه قـلـبـم بـه عشـق تـو مـیـزنـه ( شـور )

♪♪♫


مـداحی شـب پنـجم مـحرم 96 ( حاج مـحمـود کـریـمـی )

بـخش ۱ : پس از آن گفـت و شـنـود ( روضـه )

بـخش ۲ : عبـدلـلـه ام حسـیـن آبـرویـم ( دودمـه )

بـخش ۳ : یـا عبـاس مـاکـو مـثلـک الـقـمـر ( شـور عربـی )

♪♪♫


مـداحی شـب شـشـم مـحرم 96 ( حاج مـحمـود کـریـمـی )

بـخش ۱ : ای حرمـت خانـه مـعمـور دل ( روضـه )

بـخش ۲ : امـام عاشـقـان عمـو جان تـویـی ( دودمـه )

بـخش ۳ : گفـت و قـاسـم بـه فـغان ( شـور )

♪♪♫


مـداحی شـب هـفـتـم مـحرم 96 ( حاج مـحمـود کـریـمـی )

بـخش ۱ : ای مـشـعل مـحفـل الـسـتـم ( روضـه )

بـخش ۲ : ایـن طفـل شـیـر خواره هـمـه لـشـکـر مـن اسـت ( واحد )

بـخش ۳ : ای مـشـعل مـحفـل الـسـتـم ( شـور )

♪♪♫


مـداحی شـب هـشـتـم مـحرم 96 ( حاج مـحمـود کـریـمـی )

بـخش ۱ : روایـت اسـت کـه روزى بـه ( روضـه )

بـخش ۲ : على اکـبـر خود ذوالـفـقـار ( دودمـه )

بـخش ۳ : خبـر بـه لـیـلـا بـده اى بـاد خزون ( شـور )

♪♪♫


مـداحی شـب تـاسـوعا مـحرم 96 ( حاج مـحمـود کـریـمـی )

بـخش ۱ : بـه نـام او هـوالـبـاقى ( روضـه )

بـخش ۲ : اى علـم افـراشـتـه در عالـمـیـن ( دودمـه )

بـخش ۳ : غرق بـه خون بـرادرم ( شـور )

بـخش ۴ : سـاقى لـب تـشـنـگان زاده ى ( واحد )

بـخش ۵ : اى عزاداران بـشـارت بـاد ( واحد )

بـخش ۶ : اى علـم افـراشـتـه در عالـمـیـن ( دودمـه )

♪♪♫


مـداحی شـب عاشـورا مـحرم 96 ( حاج مـحمـود کـریـمـی )

بـخش ۱ : خطرى مـیـکـنـم از فـتـنـه ( روضـه )

بـخش ۲ : حسـیـن سـربـاز ره دیـن بـود ( دودمـه )

بـخش ۳ : مـیـزنـم دم ز علـمـدار رشـیـد ( شـور )

بـخش ۴ : اى دختـرکـان مـحو سـر دوشـت ( شـور )

بـخش ۵ : لـبـیـک یـا حسـیـن ( شـعار )

بـخش ۶ : بـود امـیـدم تـا مـرا یـارى کـنى ( واحد )

بـخش ۷ : روز ازل نـوشـتـه ام ( واحد )

بـخش ۸ : حسـیـن سـربـاز ره دیـن بـود ( دودمـه )

بـخش ۹ : مـیـزنـم دم ز علـمـدار رشـیـد ( شـور )

♪♪♫

karimi دانـلـود نـوحه مـحمـود کـریـمـی مـحرم 98

تـمـامـی لـیـنـک هـای دانـلـود اصـلـاح شـده‌انـد

حاج مـحمـود کـریـمـی مـحرم 97

جدیـدتـریـن مـداحی هـا بـا صـدای حاج مـحمـود کـریـمـی در سـایـت مـوزیـک هـای ایـرانـی بـرای مـحرم سـال 97 اضـافـه شـد

دانـلـود نـوحه هـای سـیـد مـجیـد بـنـی فـاطمـه

دانـلـود نـوحه 97

پخش آنـلـایـن هـمـیـن مـوزیـک