دانـلـود اهـنـگ جدیـد هـای شـاد جدیـد تـالـار عروسـی

31ام تـیـر 1398

دانـلـود اهـنـگ جدیـد هـای شـاد تـالـار عروسـی

اهـنـگ شـاد ایـرانـی رقـص عروس و دامـاد بـا اهـنـگ هـای تـالـار و لـحظه ورود هـمـیـنـک بـا بـهـتـریـن کـیـفـیـت از سـایـت مـوزیـک هـای ایـرانـی

بـا چـهـار بـخش مـجزا ، در تـالـار ، لـحظه ورود ، مـیـکـس قـدیـمـی و رقـص چـاقـوی پایـانـی

سـعی کـردیـم اهـنـگ هـای شـاد پرطرفـدار رو بـرای شـمـا قـرار دهـیـم

اهـنـگ هـا هـمـگی مـجاز بـوده و مـطلـب پالـایـش شـده اسـت “”

wedding 1 دانـلـود اهـنـگ جدیـد هـای شـاد جدیـد تـالـار عروسـی

بـخش اول : لـحظه ورود

اهـنـگ اول : فـرزاد فـرخ ، ریـمـیـکـس آهـنـگ لـبـخنـد

DOWNLOAD


اهـنـگ دوم از مـوزیـک افـشـار

DOWNLOAD


اهـنـگ سـوم : علـی ابـراهـیـمـی ، شـاتـوت

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره چـهـارم : اهـنـگ نـوسـتـالـژی و خاطره اگیـز از اسـتـاد زنـده یـاد مـحمـد نـوری

گل بـریـزیـن رو عروس و دومـاد یـار مـبـارک یـار مـبـارک بـاد

اهـنـگ ورودی عروسـی

DOWNLOAD


اهـنـگ پنـجم : اهـنـگ آخر و مـنـاسـب پایـان مـراسـم

ریـتـم آرام و عاشـقـانـه : سـیـنـا شـعبـانـخانـی آهـنـگ ی عمـدا

DOWNLOAD

───┤ ♩♬♫♪♭ ├──────┤ ♩♬♫♪♭ ├──────┤ ♩♬♫♪♭ ├──────┤ ♩♬♫♪♭ ├───

اهـنـگ شـاد رقـصـیـدنـی


بـخش دوم : جشـن در تـالـار

اهـنـگ اول بـا صـدای خوانـنـده مـجاز کـشـور مـیـثم ابـراهـیـمـی

( کـامـلـا مـجاز و دارای مـجوز کـنـسـرت از وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلـامـی )

DOWNLOAD


اهـنـگ دوم : امـیـد حاجیـلـی – بـرزی بـرزی بـارون بـارونـه هـی

( مـحلـی و فـوق الـعاده شـاد ) ( کـامـلـا مـجاز و دارای مـجوز کـنـسـرت از وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلـامـی )

DOWNLOAD


اهـنـگ سـوم : امـیـرعبـاس گلـاب – دعوا

( کـامـلـا مـجاز و دارای مـجوز کـنـسـرت از وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلـامـی )

DOWNLOAD


اهـنـگ چـهـارم – مـحسـن یـگانـه دریـابـم

جدیـدتـریـن اثر شـاد مـحسـن یـگانـه

DOWNLOAD


اهـنـگ پنـجم : فـرزاد فـرخ – رویـای مـن

DOWNLOAD


اهـنـگ شـشـم : مـحسـن ابـراهـیـم زاده – عاشـق شـدن

DOWNLOAD


اهـنـگ هـفـتـم : ریـمـیـکـس عربـی اهـنـگ حیـک بـا حیـک از مـهـدی یـراحی

( کـامـلـا مـجاز و دارای مـجوز کـنـسـرت از وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلـامـی )

DOWNLOAD


اهـنـگ بـهـتـریـن اهـنـگ هـای بـهـنـام بـانـی : مـیـکـس شـاد از بـهـنـام بـانـی ( اختـصـاصـی سـایـت مـوزیـک هـای ایـرانـی )

DOWNLOAD


اهـنـگ نـهـم : شـهـاب مـظفـری مـا بـا حالـیـم

DOWNLOAD


اهـنـگ دهـم : ریـمـیـکـس شـاد اهـنـگ دونـه دونـه مـحسـن ابـراهـیـم زاده

DOWNLOAD


اهـنـگ یـازدهـم : مـهـرزاد امـیـرخانـی آخه دلـم

DOWNLOAD


اهـنـگ دوازدهـم : مـحسـن بـهـمـنـی ، بـگی نـگی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره سـیـزدهـم : آرون افـشـار ، جانـم بـاش

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره چـهـارده : صـالـح صـالـحی ، قـبـولـه

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره پانـزدهـم : سـروش هـامـون ، شـهـرو بـهـم مـیـزنـه چـشـمـات

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره هـفـده : ریـمـیـکـس نـگاه خاص از علـیـرضـا پویـا

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره بـیـسـتـم : سـیـنـا شـعبـانـخانـی – ای یـار ای یـار

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره بـیـسـت و دو : سـعیـد عرب – آروم آروم

( کـامـلـا مـجاز و دارای مـجوز کـنـسـرت از وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلـامـی )

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره بـیـسـت و چـهـار – علـی عبـدالـمـالـکـی دلـم مـونـده رو دسـتـم

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره بـیـسـت و پنـجم : امـیـد جهـان – بـامـبـو بـامـبـو

( کـامـلـا مـجاز و دارای مـجوز کـنـسـرت از وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلـامـی )

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره بـیـسـت و هـفـتـم : شـادتـریـن ریـمـیـکـس اهـنـگ قـرص قـمـر بـهـنـام بـانـی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره بـیـسـت و هـشـتـم : مـحسـن چـاوشـی – بـازار خرمـشـهـر

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره بـیـسـت و نـهـم : امـیـد حاجیـلـی دلـبـر

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره سـی ام : ریـمـیـکـس نـفـس نـفـس بـا صـدای روزبـه نـعمـت الـهـی

( کـامـلـا مـجاز و دارای مـجوز کـنـسـرت از وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلـامـی )

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره سـی و یـکـم : مـحسـن یـگانـه وابـسـتـگی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره سـی و دوم : مـحمـد علـیـزاده زنـدگی

اهـنـگ شـاد و مـجاز مـحمـد علـیـزاده

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره سـی و سـوم : ریـمـیـکـس نـگاه تـو از فـرزاد فـرزیـن

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره سـی و چـهـارم : پازل بـنـد – هـسـتـی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره سـی و پنـجم : مـهـدی احمـدونـد بـیـا بـیـا

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره سـی و شـشـم : مـهـرزاد امـیـرخانـی – روراسـت

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره سـی و هـفـتـم : عمـاد طالـب زاده عاشـقـت مـیـشـم

( کـامـلـا مـجاز و دارای مـجوز کـنـسـرت از وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلـامـی )

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره سـی و هـشـتـم : مـحسـن لـرسـتـانـی وابـسـتـه

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره سـی و نـهـم : اهـنـگ گروه سـون بـه نـام ای داد

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره چـهـل : مـاکـان بـنـد یـه عصـر خوب

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره چـهـل و یـکـم : مـحسـن ابـراهـیـم زاده مـرحم جان

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره چـهـل و دوم : هـولـم نـکـن بـا صـدای سـیـنـا شـعبـانـخانـی

( خوانـنـده مـجاز و دارای مـجوز فـعالـیـت )

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره چـهـل و سـوم : حمـیـد هـیـراد بـا عنـوان مـعشـوقـه

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره چـهـل و چـهـارم : بـهـنـام بـانـی دل بـیـقـرارم

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره چـهـل و پنـج : حامـد هـمـایـون – چـتـر خیـس

دسـتـم تـو دسـت یـاره قـلـبـم چـه بـی قـراره

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره چـهـل و شـشـم :اهـنـگ گروه مـجاز پازل بـنـد بـا نـام هـسـتـی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره چـهـل و هـفـتـم : حمـیـد هـیـراد – هـل هـلـه

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره چـهـل و هـشـتـم : مـوزیـک مـجاز پدارم پالـیـز بـا نـام اول مـجلـس

تـولـیـد شـده تـوسـط شـرکـت آوازی نـو

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره چـهـل و نـهـم : مـوزیـک مـجاز هـوروش بـنـد بـا نـام عوض کـردی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره پنـجاه : مـوزیـک مـجاز دیـوونـه دوسـت داشـتـنـی بـا صـدای علـیـرضـا طلـیـسـچـی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 51 : آهـنـگ پرواز از گروه آریـان

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 52 : آهـنـگ ی بـانـو جان بـا صـدای خوانـنـده مـجاز امـیـرعبـاس گلـاب

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 53 : آهـنـگ ی عاشـقـم کـردی از گروه هـوروش بـانـد

DOWNLOAD


اهـنـگ شـاد شـمـاره 54 : مـوزیـک جدیـد اشـوان بـا نـام شـیـدا

DOWNLOAD


اهـنـگ شـاد شـمـاره 55 : مـوزیـک جدیـد آرون افـشـار طبـیـب مـاهـر

DOWNLOAD


اهـنـگ شـاد شـمـاره 56 : مـوزیـک جدیـد سـامـان جلـیـلـی لـجبـاز

DOWNLOAD


اهـنـگ شـاد شـمـاره 57 : آهـنـگ عروسـک بـا صـدای مـیـثم ابـراهـیـمـی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـاد شـمـاره 58 : مـوزیـک شـاد و مـجاز از خوانـنـده علـی زنـدوکـیـلـی بـه نـام روسـری آبـی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 59 : آهـنـگ 100 ریـشـتـری بـا صـدای مـسـیـح و آرش

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 60 : علـیـرضـا طلـیـسـچـی زنـدگی جونـم

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 61 : رضـا صـادقـی عزیـزوم ( بـنـدری )

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 62 : آصـف اریـا پایـتـم مـن

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 63 : مـاکـان بـنـد کـی بـودی تـو آخه

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 64 : ریـمـیـکـس شـادتـریـن اهـنـگ هـای مـیـثم ابـراهـیـمـی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 65 : بـابـک جهـانـبـخش ای وای

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 66 : علـی عبـدالـمـالـکـی خاطب خاص

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 67: مـحسـن چـاوشـی دلـبـر

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 68 : مـهـدی یـغمـایـی نـگارا

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 69 : مـرتـضـی اشـرفـی کـر ای جان ( مـحلـی مـازنـدرانـی )

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 70 : علـی ابـراهـیـمـی اورانـوس

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 71 : شـهـاب مـطفـری دلـبـریـتـو کـمـتـرش کـن

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 72 : هـوروش بـنـد آهـای

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 73 : علـی لـهـراسـبـی درونـگرا

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 74 : مـهـدی احمـدونـد مـن و تـو

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 75 : مـحسـن ابـراهـیـم زاده یـکـی یـدونـه

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 76 : مـسـعود صـادقـلـو یـار قـدیـمـی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 77 : مـحمـد علـیـزاده یـارم بـاش

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 78 : مـحمـد علـیـزاده ایـن اولـیـن بـاره

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 79 : سـیـنـا درخشـنـده کـوک حالـم

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 80 : امـیـد جهـان کـنـیـزو

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 81 : بـابـک مـافـی ایـنـجوری نـگام نـکـن

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 82 : مـحمـد زنـدوکـیـلـی دیـوانـه مـنـم

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 83 : سـامـان جلـیـلـی حواسـت بـه مـنـم بـاشـه ( لـجبـاز )

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 84 : مـیـثم ابـراهـیـمـی جان جان

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 85 : مـهـرزاد امـیـرخانـی دیـدی چـی شـد

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 86 : یـوسـف زمـانـی ابـر کـمـون

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 87 : مـیـلـاد بـاران مـنـه دیـوانـه

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 88 : مـصـطفـی پاشـایـی الـکـی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 89 : مـحسـن یـگانـه هـوایـی شـدی ( مـن بـر عکـسـه هـمـه پشـت خنـده هـام غمـه )

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 90 : فـرزاد فـرزیـن جذاب

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 91 : امـیـد جهـان رعنـا

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 92 : سـنـی دیـلـر ( تـرکـی )

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 93 : سـیـاوش پالـاهـنـگ عاشـق تـو شـد دلـم

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 94 : مـحمـد علـیـزاده 40 درجه

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 95 : علـیـرضـا طلـیـسـچـی عزیـزی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 96 : حمـیـد عسـکـری خوشـبـختـی

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 97 : امـیـد حاجیـلـی نـداروم خبـش ( ای داد و بـیـداد )

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 98 : حامـد هـمـایـون ای جان

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 99 : علـی لـهـراسـبـی عشـقـه

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 100 : مـسـعود صـابـری خوب مـن

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 101 : حسـیـن مـنـتـظزی مـحشـری تـو

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 102 : مـازیـار فـلـاحی – نـازنـیـن

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 103 : احسـان خواجه امـیـری – یـکـیـو دارم

 

 

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 104 : عارف شـاکـری – بـگو کـات

DOWNLOAD


اهـنـگ شـمـاره 105 : علـی یـاسـیـنـی – انـگار نـه انـگار

 

 

DOWNLOAD

───┤ ♩♬♫♪♭ ├──────┤ ♩♬♫♪♭ ├──────┤ ♩♬♫♪♭ ├──────┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانـلـود اهـنـگ جدیـد شـاد

───┤ ♩♬♫♪♭ ├──────┤ ♩♬♫♪♭ ├──────┤ ♩♬♫♪♭ ├──────┤ ♩♬♫♪♭ ├───


بـخش سـوم : لـحظه بـلـه گفـتـن عروس و اتـاق عقـد

مـجتـبـی دربـیـدی : یـار شـیـریـن

( کـامـلـا مـجاز و دارای مـجوز کـنـسـرت از وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلـامـی )

DOWNLOAD


رضـا بـهـرام : گل عشـق

DOWNLOAD


بـخش چـهـارم رقـص چـاقـو

اهـنـگ رقـص چـاقـو مـهـمـانـی و جشـن عروسـی

DOWNLOAD


ezdvaj دانـلـود اهـنـگ جدیـد هـای شـاد جدیـد تـالـار عروسـی

امـیـدواریـم لـذت بـرده بـاشـیـد ، سـایـت مـوزیـک هـای ایـرانـی لـحظات خوب و خوشـی را بـرای شـمـا عزیـزان آرزومـنـد اسـت…

اگر از گلـچـیـن ایـن مـوزیـک هـا لـذت بـردیـد ، لـطفـا نـظر خودتـون رو ارسـال کـنـیـد ، نـظر شـمـا بـاعث دلـگرمـی مـا بـه ادامـه و آپدیـت روزانـه ایـن بـخش هـسـت.

/// اگر هـم اهـنـگ شـاد خاصـی مـد نـظر داریـد ، از قـسـمـت کـامـنـت هـا پشـنـهـاد دهـیـد قـرار مـیـدیـم… ///

اهـنـگ هـای شـاد تـالـار عروسـی

پخش آنـلـایـن هـمـیـن مـوزیـک