دانـلـود نـوحه جواد مـقـدم مـحرم 98

14ام مـرداد 1398

دانـلـود نـوحه جواد مـقـدم مـحرم 98

در ایـام سـوگواری مـحرم بـرای شـمـا کـاربـران مـداحی جواد مـقـدم را آمـاده کـرده ایـم

Download New Nohe By : Javad Moghaddam – Moharram 97 With Direct Links In MusichayIrani

sdf 1 دانـلـود نـوحه جواد مـقـدم مـحرم 98

بـرای دانـلـود هـر نـوحه روی اسـم نـوحه کـلـیـک کـنـیـد

مـداحی شـب اول مـحرم 97

بـخش ۱ : بـی تـو چـی سـر مـن آورد آقـا کـوفـه { زمـیـنـه }

بـخش ۲ : رفـیـق زیـاد دارم ولـی ایـن آقـا یـه چـیـز دیـگسـت { شـور }

بـخش ۳ : تـو روضـه هـات تـا زنـده ام { شـور }

بـخش ۴ : بـارون اشـکـامـو ایـن نـامـه ی غریـب مـیـفـهـمـه { واحد }

بـخش ۵ : کـربـلـا قـبـلـه ی رازم { واحد }

بـخش ۶ : تـکـیـه هـا را بـاز بـا عشـق تـو بـر مـا کـرده ایـم { شـعرخوانـی }

بـخش ۷ : چـه احسـاس قـشـنـگی مـیـرسـونـه { شـور }

بـخش ۸ : کـاش آنـکـه مـرا عیـب و مـلـامـت مـیـکـرد { شـعرخوانـی }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه جواد مـقـدم مـحرم 98

مـداحی شـب دوم مـحرم 97

بـخش ۱ : اهـل غربـت و غم اهـل غصـه و آه { زمـیـنـه }

بـخش ۲ : جونـم ، مـزه ی عشـقـتـو مـی دونـم سـرنـوشـتـم سـر و سـامـونـم { شـور }

بـخش ۳ : مـیـشـه کـسـی ضـریـحتـو بـبـیـنـه دیـونـه نـشـه { شـور }

بـخش ۴ : حالـا کـه مـی بـیـنـم خوابـی کـه مـن دیـدم هـمـیـنـجا بـود { واحد }

بـخش ۵ : مـبـحث عاشـقـی شـروعش از کـرب و بـلـاتـه { واحد }

بـخش ۶ : وزیـده یـاد تـو ، از عطر سـیـب مـدهـوشـیـم { شـعرخوانـی }

بـخش ۷ : امـشـب هـوس شـراب دارم سـاقـی { شـعرخوانـی }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه جواد مـقـدم مـحرم 98

مـداحی شـب سـوم مـحرم 97

قـطغه 1 » امـشـب تـو خرابـه { زمـیـنـه }

قـطغه 2 » شـور و نـفـس هـای مـنـی رقـیـه { شـور }

قـطغه 3 » سـر مـنـو نـشـون نـده { روضـه }

قـطغه 4 » یـه قـلـب زار و مـبـتـلـا دارم { واحد }

قـطغه 5 » رفـت خورشـیـد { شـعر خوانـی }

قـطغه 6 » در خونـه نـوکـری مـی کـنـم  { شـور }

قـطغه 7 » از روزگار قـسـمـت اگر ایـن خرابـی اسـت { شـعر خوانـی }

قـطغه 8 » یـا حسـیـن غریـب مـادر { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه جواد مـقـدم مـحرم 98

مـداحی شـب چـهـارم مـحرم 97

قـطعه 1 » ای یـار غریـبـم { زمـیـنـه }

قـطعه 2 » عشـق یـعنـی , تـا ابـد اسـیـر غم بـاشـی { شـور }

قـطعه 3 » مـی خوام بـگم , مـن ایـنـو بـا افـتـخار { شـور }

قـطعه 4 » گیـر یـه عده نـا نـجیـب { واحد }

قـطعه 5 » بـسـم رب الـجنـون { واحد }

قـطعه 6 » اگر دنـیـا کـه , یـک دنـیـاسـت زیـنـب { شـعر خوانـی }

قـطعه 7 » مـنـو بـبـیـن ابـر بـارونـم { شـور }

قـطعه 8 » مـنـو بـبـیـن ابـر بـارونـم { روضـه }

قـطعه 9 » هـر کـه از عشـق ,تـو دیـوانـه نـشـد { شـعر خوانـی }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه جواد مـقـدم مـحرم 98

مـداحی شـب پنـجم مـحرم 97

قـطعه 1 » از داغه غمـه تـو بـازم { زمـیـنـه }

قـطعه 2 » بـامـو کـشـیـدم حرمـت { شـور }

قـطعه 3 » مـیـگن بـهـم قـبـول داری { شـور }

قـطعه 4 » لـبـیـک یـا حسـیـن

قـطعه 5 » رهـا کـن عمـه دسـتـمـو { واحد }

قـطعه 6 » دلـم ایـن شـبـا تـو روضـه مـیـشـیـنـه { واحد }

قـطعه 7 »  دوسـتـان کـه جای خود { شـعر خوانـی }

قـطعه 8 » ذکـرگویـی حضـرت ابـاعبـدالـلـه الـحسـیـن

قـطعه 9» ابـری نـمـیـشـه هـیـچ وقـت ایـن آسـمـون آبـی { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه جواد مـقـدم مـحرم 98

مـداحی شـب شـشـم مـحرم 97

قـطعه 1 » صـبـرم سـر رسـیـده { زمـیـنـه }

قـطعه 2 » دیـگه وقـتـشـه مـنـو یـاری کـنـی { شـور }

قـطعه 3 » نـگام کـن { شـور }

قـطعه 4 » هـمـیـشـه بـیـن الـحرمـیـنـی بـودم { شـور }

قـطعه 5 » پاشـو گلـم دلـت مـیـاد { واحد }

قـطعه 6 » مـی پرم تـا حرم { واحد }

قـطعه 7 » پر و بـالـم بـسـتـه اسـت { شـور }

قـطعه 8 » شـاهـی و بـنـده نـوازی { شـور }

قـطعه 9 » بـاهـات حرف دارم { شـور }

قـطعه 10 » در کـثوت آیـات مـضـامـیـری داوود { شـعر خوانـی }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه جواد مـقـدم مـحرم 98

مـداحی شـب هـفـتـم مـحرم 97

قـطعه 1 » ای آروم جونـم { زمـیـنـه }

قـطعه 2 » آقـا اگه کـربـلـا نـرم مـی مـیـرم { شـور }

قـطعه 3 » تـو از خدا هـم نـشـونـه داری { شـور }

قـطعه 4 » لـالـایـی امـیـدم { واحد }

قـطعه 5 » نـوکـری تـو { واحد }

قـطعه 6 » بـر دوش خویـش مـیـکـشـد { شـعر خوانـی }

قـطعه 7 » دهـن وا کـرده { تـک }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه جواد مـقـدم مـحرم 98

مـداحی شـب هـشـتـم مـحرم 97

قـطعه 1 »  ای مـاه جونـم { زمـیـنـه }

قـطعه 2 » در خونـت نـوکـری مـیـکـنـم

قـطعه 3 » ای حسـیـن بـن علـی { واحد }

قـطعه 4 » در بـه در کـوی تـوام یـا حسـیـن

قـطعه 5 » کـربـلـا خونـمـه { شـور }

قـطعه 6 »  پاشـو علـی اکـبـرم { واحد }

قـطعه 7 » خدای دل کـه بـاشـی { واحد }

قـطعه 8 » بـرای پیـکـر بـی جان تـو { شـعر خوانـی }

قـطعه 9 » نـوکـریـت آقـا جون اعتـبـارم ذکـرتـه { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه جواد مـقـدم مـحرم 98

مـداحی شـب تـاسـوعا مـحرم 97

قـطعه 1 : رفـتـی بـر نـگشـتـی { زمـیـنـه }

قـطعه 2 : ای هـیـبـت شـاهـانـه { شـور }

قـطعه 3 : پاشـو علـمـدار حرم { واحد }

قـطعه 4 : دسـت ابـالـفـضـل { واحد }

قـطعه 5  : کـلـیـد مـخزن اسـرار { شـعر خوانـی }

قـطعه 6 : بـارون کـه بـبـاره { شـور }

قـطعه 7 : شـادی هـر دو جهـان { شـعر خوانـی }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه جواد مـقـدم مـحرم 98

مـداحی شـب عاشـورا مـحرم 97

قـطعه 1 » قـلـبـم غم گرفـتـه { زمـیـنـه }

قـطعه 2 » عاشـقـا حب لـیـلـا رو ازد سـت نـمـیـدن { شـور }

قـطعه 3 » غم تـوی چـشـات { واحد }

قـطعه 4 » زائرتـم بـا یـه سـلـام { واحد }

قـطعه 5 » نـزدیـک تـریـن حالـت { شـعر خوانـی }

قـطعه 6 » رفـیـق زیـاد دارم { شـور }

قـطعه 7 » یـارم اگه از نـگات دیـگه بـیـفـتـم { شـور }

قـطعه 8 » از ایـنـکـه نـام تـو را مـی بـریـم { شـعر خوانـی }

نـوحه جواد مـقـدم

پخش آنـلـایـن هـمـیـن مـوزیـک