دانـلـود نـوحه حسـیـن سـیـب سـرخی مـحرم 98

25ام شـهـریـور 1397

دانـلـود نـوحه حسـیـن سـیـب سـرخی مـحرم 98

ضـمـن عرض تـسـلـیـت ایـام مـحرم بـرای شـمـا کـاربـران مـداحی حسـیـن سـیـب سـرخی { مـحرم 98 } را آمـاده کـرده ایـم

Download New Nohe By : Hossein Sibsorkhi – Moharram 97 With Direct Links In MusichayIrani

sibsorkhi دانـلـود نـوحه حسـیـن سـیـب سـرخی مـحرم 98

بـرای دانـلـود هـر نـوحه روی اسـم نـوحه کـلـیـک کـنـیـد

مـداحی شـب اول مـحرم 97

بـخش ۱ : روضـه حضـرت مـسـلـم بـن عقـیـل

بـخش ۲ : یـه عمـره دلـواپس مـحرمـتـم { زمـیـنـه }

بـخش ۳ : بـدر و فـاطمـه نـور و کـلـامـی { شـور }

بـخش ۴ : بـاز علـم بـازم کـتـیـبـه { واحد }

بـخش ۵ : زیـر و رو کـن حال مـنـو { واحد }

بـخش ۶ : بـه شـهـر کـوفـه تـا کـه شـد ورودم { دودمـه }

بـخش ۷ : جز لـفـظ آب حرف دگر در مـیـان نـبـود { شـعر خوانـی }

بـخش ۸ : عشـق یـعنـی کـربـلـا { شـور }

بـخش ۹ : الـسـلـام علـیـک مـرمـل الـبـدمـاء { شـور }

بـخش ۱۰ : سـحر آمـدم بـه کـویـت { مـنـاجات }

 

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه حسـیـن سـیـب سـرخی مـحرم 98

مـداحی شـب دوم مـحرم 97

بـخش ۱ : ایـن حرم گهـواره دارد جان زیـنـب بـازگرد { روضـه }

بـخش ۲ : مـن بـه عشـق تـو اسـیـر ایـن جاده شـدم { زمـیـنـه }

بـخش ۳ : عشـق یـعنـی کـربـلـا { شـور }

بـخش ۴ : یـکـی یـکـی تـمـوم نـوکـرا رسـیـدن { واحد }

بـخش ۵ : بـا صـد جلـالـت و شـرف و عزت و وقـار { واحد }

بـخش ۶ : اگه بـی راهـه بـذاره از حسـیـن نـفـس مـی گیـرم { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه حسـیـن سـیـب سـرخی مـحرم 98

مـداحی شـب سـوم مـحرم 97

قـطعه 1 » روضـه حضـرت رقـیـه (س)

قـطعه 2 » مـن کـه چـیـزی از زنـدگی , دلـم نـمـیـخواد { زمـیـنـه }

قـطعه 3 » الـسـلـام علـیـک , یـا مـرمـل بـالـدمـاء { شـور }

قـطعه 4 » دختـر سـلـطان عالـمـیـن { دودمـه }

قـطعه 5 » واویـلـا واویـلـا { واحد }

قـطعه 6 » مـهـر او دیـنـم , اصـل آیـیـنـم { واحد }

قـطعه 7 » دوبـاره فـکـر, و خیـال { شـور }

قـطعه 8 » تـو بـا هـمـه , فـرق داری { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه حسـیـن سـیـب سـرخی مـحرم 98

مـداحی شـب چـهـارم مـحرم 97

قـطعه 1 » روضـه طفـلـان حضـرت زیـنـب

قـطعه 2 » دل شـکـسـتـه و بـیـقـرار آوردمـشـون { روضـه }

قـطعه 3 » دل شـکـسـتـه { زمـیـنـه }

قـطعه 4 » ای سـلـام هـر شـبـم حسـیـن { شـور }

قـطعه 5 » امـان از گودال { شـور }

قـطعه 6 » انـگشـتـرت چـی شـد { شـور }

قـطعه 7 » اربـاب ای روح تـنـم { واحد }

قـطعه 8 » الـان ای آسـمـان { واحد }

قـطعه 9 » هـمـه شـب در آسـتـانـت شـده کـار مـن گدایـی { واحد }

قـطعه 10 » گاهـی دلـم مـی گیـره { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه حسـیـن سـیـب سـرخی مـحرم 98

مـداحی شـب پنـجم مـحرم 97

قـطعه 1 » روضـه حضـرت عبـدالـلـه بـن الـحسـن

قـطعه 2  » غریـب گیـر آوردی { زمـیـنـه }

قـطعه 3 » روی عقـیـق دل مـن { شـور }

قـطعه 4 » کـشـتـی صـبـر { شـور }

قـطعه 5 » هـلـاکـم هـلـاک کـربـلـا { شـور }

قـطعه 6 » تـا کـه تـو را در وسـط مـعرکـه دیـدم { واحد }

قـطعه 7 » اربـاب ای روح تـنـم { واحد }

قـطعه 8 » مـشـو راضـی بـه حرم مـانـدن { واحد }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه حسـیـن سـیـب سـرخی مـحرم 98

مـداحی شـب شـشـم مـحرم 97

قـطعه 1 » روضـه حضـرت قـاسـم بـن الـحسـن

قـطعه 2 » نـالـه مـیـزنـن اهـل خیـمـه { زمـیـنـه }

قـطعه 3 » روی عقـیـق دل مـن { شـور }

قـطعه 4 » گاهـی دلـم مـیـگیـره { شـور }

قـطعه 5 » اگه بـیـراهـه بـذاره { شـور }

قـطعه 6 » حرف حرم { شـور }

قـطعه 7 » بـی تـو در بـیـن حرم { واحد }

قـطعه 8  » مـن قـاسـمـم یـتـیـم مـجتـبـایـم { نـوحه }

قـطعه 9 » ای عمـو بـنـگر { دودمـه }

قـطعه 10 » دامـاد کـربـلـا { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه حسـیـن سـیـب سـرخی مـحرم 98

مـداحی شـب هـفـتـم مـحرم 97

قـطعه 1 » روضـه حضـرت علـی اصـغر

قـطعه 2 » لـالـایـی گلـم { زمـیـنـه }

قـطعه 3 » الـسـلـام علـیـک مـرمـل بـدمـاء { شـور }

قـطعه 4 » ای یـگانـه کـودک { واحد }

قـطعه 5 » دل بـیـقـراره مـادر { واحد }

قـطعه 6 » ای کـودک شـش مـاهـه { واحد }

قـطعه 7 » بـه خیـمـه قـحط آب اسـت { دودمـه }

قـطعه 8 » بـبـار از تـشـنـگی مـردم { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه حسـیـن سـیـب سـرخی مـحرم 98

مـداحی شـب هـشـتـم مـحرم 97

قـطعه 1 »  روضـه حضـرت علـی اکـبـر

قـطعه 2 » پیـش چـشـم مـن { زمـیـنـه }

قـطعه 3 » شـیـر جوون روی عقـاب { شـور } 

قـطعه 4 » از افـق خیـمـه ی آل عبـا { نـوحه }

قـطعه 5 » تـا کـفـن بـر قـد و …. { واحد }

قـطعه 6 » اکـبـر رود ای اهـل حرم { دودمـه }

قـطعه 7 » یـه بـغل خاطره دارم { شـور }

قـطعه 8 » بـبـار از تـشـنـگی مـردم { شـور }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه حسـیـن سـیـب سـرخی مـحرم 98

مـداحی شـب تـاسـوعا مـحرم 97

قـطعه 1 » روضـه حضـرت عبـاس

قـطعه 2 » مـیـدونـی دیـگه بـرا مـن نـمـونـده کـسـی { زمـیـنـه }

قـطعه 3 » نـشـد آب بـیـاری { شـور }

قـطعه 4 » سـر و بـالـای بـلـنـدش { شـعر خوانـی }

قـطعه 5 » هـر کـه را مـی نـگرم { واحد }

قـطعه 6 » عبـاسـم و سـقـای کـودکـانـم { دودمـه }

قـطعه 7 » بـه کـی سـپردی علـمـو { شـور }

قـطعه 8 » آفـریـده شـدم بـرای علـی { شـعر خوانـی }

قـطعه 9 » ز آب هـم مـضـایـقـه کـردنـد { دعا }

MusichayIraniTag دانـلـود نـوحه حسـیـن سـیـب سـرخی مـحرم 98

 

 

 

پخش آنـلـایـن هـمـیـن مـوزیـک